οἵτινες [νόμοι] τὰς μὲν ἀμφισβητήσεις ὡς ἐλαχίστας, τὰς δὲ διαλύσεις ὡς οἷόν τε ταχίστας τοῖς πολίταις ποιοῦσιν

homo minime ecclesiasticus [sum]

[Theologie ist] das Bastardkind von Vernunft und Glaube

The vulgar notion of history does not make allowance for the difference between the important and the unimportant

philosophy in the strict sense is man’s effort to liberate himself from the particular premises of any particular civilization or culture

le bibliografie sono necessarie sì, ma come i cimiteri

ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς [κοινωνία] ἀριστοκρατικὴ φαίνεται

ὁ μὲν τύραννος τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων

τὸ φιλεῖσθαι ἐγγὺς εἶναι δοκεῖ τοῦ τιμᾶσθαι

οἱ ἀγαθοὶ καὶ ἁπλῶς ἀγαθοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι

Definition